Behandelvoorwaarden Innvive psychologie
Bemmel, maart 2024

Begrippenlijst:
-Innvive psychologie, psychologiepraktijk, hierna te noemen: “behandelaar”.
-Cliënt: persoon die na verwijzing door een arts door behandelaar wordt behandeld.
-DSM-5 classificatie: het wereldwijd gehanteerde classificatiesysteem voor psychische aandoeningen.
-GBGGZ: Generalistische Basis GGZ
-GGZ: Geestelijke gezondheidszorg in Nederland
-NIP: Nederlands Instituut voor Psychologen
-Wet BIG: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
-Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
-GGZ kwaliteitsstatuut: beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om de zorg voor de individuele cliënt in de GGZ te organiseren.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elke cliënt die bij behandelaar in behandeling komt. Het geeft een overzicht van de behandelcondities die gelden voor cliënt en behandelaar.

1. Cliënt heeft zich aangemeld bij de Generalistische Basis GGZ, afgekort GBGGZ. Cliënt heeft hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts of een andere medisch specialist. Een schriftelijke verwijzing is noodzakelijk wanneer cliënt voor vergoeding door de zorgverzekering in aanmerking wilt komen. Deze verwijzing dient bij behandelaar aanwezig te zijn vóór het eerste inhoudelijke gesprek met cliënt plaats vindt.

2. Om binnen de GBGGZ voor vergoeding door de zorgverzekering in aanmerking te komen, moet cliënt voldoen aan een diagnose volgens het DSM-5 classificatiesysteem. Behandelaar beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding binnen de GBGGZ. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden. De verantwoordelijkheid om te achterhalen wat de hoogte is van de vergoeding en welke voorwaarden de specifieke verzekeringsmaatschappij van cliënt hanteert, ligt echter bij cliënt zelf. De kosten van psychologische hulp vallen onder het verplicht eigen risico.

3. Behandelaar biedt behandeling binnen de GBGGZ. Dit betekent dat er in principe geen sprake mag zijn van crisisgevoelige of anderszins risicovolle problematiek. Bij crisis kan er tijdens reguliere kantooruren het beste een beroep worden gedaan op de eigen huisarts. Buiten kantoortijden kan er contact worden opgenomen met de huisartsenpost.

4. Een opdracht komt mondeling of schriftelijk tot stand. Aanvaarding van de opdracht vindt uitsluitend pas plaats na ondertekening van de behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de opdracht weer. Bij aangaan van de behandelovereenkomst is cliënt aansprakelijk voor het voldoen van de facturen, ongeacht of de zorgverzekeraar de kosten uiteindelijk aan cliënt vergoedt.

5. Behandelaar biedt contractvrije zorg. Cliënt kan de factuur van de behandelsessie indienen bij zijn/ haar zorgverzekeraar. Hoeveel betreffende zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van hoe cliënt verzekerd is.

6. Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de aangegeven betalingstermijn heeft voldaan, is cliënt in verzuim. Er wordt eenmalig een betalingsherinnering gestuurd. Indien na een 1 herinnering alsnog niet aan de betaling wordt voldaan, zal worden overgegaan tot het inschakelen van een incassobureau. Behandelaar behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

7. Annulering van een afspraak gebeurt via mail, voicemail, app of direct contact. Bij afzeggen meer dan 24 uur tevoren worden geen kosten in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak wordt €55,- in rekening gebracht. Wanneer cliënt niet verschijnt zonder bericht wordt het consulttarief in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet aan de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Indien behandelaar de afspraak afzegt, dan vervalt de verplichting tot betalen.

8. Behandelaar dient de tijd van de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen. Indien cliënt te laat komt, gaat dit af van de gereserveerde gesprekstijd.

9. Behandelaar is verplicht het BSN-nummer te registreren en de identiteit van cliënt vast te stellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

10. Behandelaar is gehouden aan de voor hem/haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.

11. Het kan voorkomen dat cliënt ontevreden is over het beloop van de behandeling. Graag horen we dat altijd direct, zodat kan worden nagegaan wat hieraan gedaan kan worden. Mochten we er toch niet uitkomen, dan kan gebruik worden gemaakt van de klachten- en geschillenregeling. Behandelaar is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling psychologische zorg Wkkgz, opgezet vanuit NIP. Er zijn twee manieren waarop een klacht ingediend kan worden:
1. Via de mail: nip@klachtencompany.nl of
2. via het klachtenformulier (op de website van NIP)

12. Wanneer cliënt overweegt een afspraak de laatste te laten zijn, dan is het gewenst dat cliënt dit vooraf laat weten zodat beide partijen zich kunnen voorbereiden op een goede afronding. Cliënt kan op elk gewenst moment de therapie of het therapiegesprek beëindigen, ook zonder opgave van redenen. Gemaakte afspraken dienen wel conform de hierboven genoemde afspraken te worden afgezegd.

13. Behandelaar heeft het recht de therapie te beëindigen, maar is verplicht cliënt, de zorgverzekeraar van cliënt en de verwijzer hiervan op de hoogte te stellen met de beweegredenen voor beëindiging.

14. Behandelaar houdt een elektronisch dossier bij van de behandeling. Er is recht op inzage. Daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden. Het bespreken van de inhoud van het dossier met de therapeut wordt als een consult in rekening gebracht. Cliënten kunnen kopieën uit hun dossier laten maken. Voor de kopieën worden de uitvoeringskosten in rekening gebracht.

15. Inzage in het dossier door derden is alleen mogelijk met (schriftelijke) toestemming van cliënt. Uitzondering hierop is dossiercontrole in het kader van fraudeonderzoek door de verzekeraar. De verzekeraar moet zich daarbij wel houden aan het Protocol Materiële en Formele Controle dat door Zorgverzekeraars Nederland is opgesteld.

16. Behandelaar is wettelijk verplicht het dossier 20 jaar lang te bewaren. Cliënt kan verzoeken om vernietiging van het dossier. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend. In plaats van het dossier zal dan het ingediende verzoek bewaard worden.

17. Informatie naar derden is alleen mogelijk met toestemming van cliënt. Voor de huisarts is het belangrijk om te weten wanneer de behandeling bij behandelaar van start is gegaan en wanneer de behandeling is afgerond. Gebruikelijk is dat hierover een (korte) brief uitgaat naar de huisarts waarvan de inhoud met cliënt besproken is alvorens deze met instemming van cliënt naar de huisarts wordt verstuurd.

18. Cliënt behoudt te allen tijde het recht op “second opinion”.

19. Behandelaar beschikt over een goedgekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut. Dit is in te zien in de praktijk.

20. Wanneer de voorwaarden van cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Innvive, dan zijn de voorwaarden van Innvive van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.

21. Op deze voorwaarden en alles wat daarmee verband houdt, tussen behandelaar en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.